Regulamin

Definicje

1) Zarówno kursy stomatologiczne praktyczne, jak również teoretyczne oraz kursy medyczne, w skrócie zwane Kursem  –  to szkolenia przeznaczone dla lekarzy stomatologów, techników dentystycznych, higienistek stomatologicznych lub innych osób związanych z funkcjonowaniem praktyki stomatologicznej albo z rynkiem stomatologicznym, zwanych dalej Uczestnikami.

2) Kurs może odbywać się w formie wykładu teoretycznego, wykładu i pokazu, wykładu i warsztatu praktycznego lub jako inne zajęcia o charakterze dydaktycznym.

3) Organizatorem kursu jest Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Ewa Chomik, ul. Wita Stwosza 81B/11, 80-268 Gdańsk, NIP: 604-004-21-95.

Uczestnicy

1) Uczestnikiem kursu może zostać każda osoba, która wyrazi – drogą e-mailową, telefoniczną lub w inny, przyjęty zwyczajowo, sposób chęć uczestniczenia w szkoleniu

2) Uczestnik, zgłaszając się na kurs, akceptuje zasady określone w niniejszym regulaminie.

4) Uczestnik winien podać dane niezbędne do wystawienia faktury oraz certyfikatu/zaświadczenia.

5) Uczestnicy kursu potwierdzają każdorazowo swoją obecność na szkoleniu podpisem na liście obecności.

Obowiązki organizatora kursu

1) Organizator dba o bezpieczeństwo w miejscu odbywania się kursu, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

2) Organizator zapewnia przebieg kursu zgodny z wcześniej opublikowanym programem.

3) Organizator zapewnia wysoki poziom merytoryczny kursu, realizowany przez wykładowców z odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami.

4) Organizator wystawia certyfikat ukończenia kursu i/lub w przypadku kursów zarejestrowanych w Izbie Lekarskiej, zaświadczenie o odbyciu kursu, zawierające odpowiednią liczbę punktów edukacyjnych.

Rejestracja z obowiązkiem zapłaty


Rejestracja na dane szkolenie pociąga za sobą obowiązek zapłaty 100% ceny danego szkolenia. Rejestracja i brak opłaty za szkolenie w ciągu 3 dni od daty zapisania na kurs skutkuje wykreśleniem z listy uczestników.

O udziale w kursie decyduje kolejność zgłoszeń i uiszczenie opłaty za kurs w całości.

Dane do wnoszenia opłat

Osoby chętne zapisują się na kurs na platformie: https://platforma.highenddentistry.pl

a/Uczestnikowi, który zapłacił za kurs, a nie poinformował Organizatora o swojej nieobecności na 40 dni przed podanym terminem kursu lub odwołał obecność w terminie krótszym niż 40 dni wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

b/Uczestnikowi, który zapłacił za kurs i odwoła swój udział z wyprzedzeniem większym niż 40 dni, zostanie zwrócone 100% wpłaconej kwoty.

1) Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wpłata 100% ceny kursu oraz podanie danych adresowych (jak do faktury) wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mailowym.

2) Rezygnacja z kursu dla swej ważności musi zostać złożona w formie pisemnej za pośrednictwem e-maila lub w przesłana w formie pisemnej na adres organizatora. Datą rezygnacji jest data wpłynięcia (otrzymania) pisemnego oświadczenia o rezygnacji z kursu do organizatora.

3) Organizator, z przyczyn niezależnych od niego, może odwołać kurs, podając jednocześnie następny termin szkolenia.

Kursy:

1) Kursy odbywają się w terminach i miejscach podanych wcześniej w materiałach informacyjnych/reklamowych.

2) Kursy prowadzone są przez wykładowców o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach. Informacja o wykładowcy znajduje się w materiałach informacyjnych/reklamowych lub na stronie internetowej. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wykładowcy, gwarantując jednocześnie taki sam poziom merytoryczny nowego prowadzącego.

3) Organizator zapewnia sobie możliwość zmiany daty kursu. W takiej sytuacji wszyscy uczestnicy kursu zostaną o tym poinformowani drogą e-mailową lub telefoniczną.

5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie szkolenia, jeżeli nastąpiło ono z przyczyn niezależnych od Organizatora takich jak np. działania i decyzje organów administracji państwowej i lokalnej, strajki, działania siły wyższej, na które Organizator nie ma wpływu.

Uwagi organizacyjne

1. Ochrona danych osobowych – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833.), Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia/warsztatów oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

2. Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem  zgody na przetwarzanie danych przez Organizatora , w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która weszła w życie 10.03.2003 r. oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie danych w bazie adresowej ,zachowując prawo do ich wglądu, poprawiania lub usunięcia.

3. Uczestnicy w każdym momencie mają dostęp do swoich danych osobowych.

4. Uczestnicy wyrażają zgodę na nagrywanie i robienie zdjęć podczas szkoleń organizowanych przez ISPL Ewa Chomik, a tym samym na publikację wizerunku w mediach społecznościowych oraz w materiałach reklamowych szkoleń organizowane przez ISPL Ewa Chomik.

Reklamacje, zwroty

1) Uczestnicy mają prawo do reklamacji związanych m.in. z poziomem kształcenia, komunikatywnością prelegenta, niedociągnięciami organizacyjnymi. Reklamacje powinny być składane droga e-mailową lub pocztą na adres Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.

2) Uczestnicy kursów mogą przesyłać drogą e-mailową recenzje kursu, opinie, zarówno pozytywne jak również krytyczne, a także propozycje zmian w programach kursów, tematy nowych kursów, propozycje usprawnień organizacyjnych itp. Wszystkie tego typu sugestie zostaną rozpatrzone przez Organizatora ze szczególną starannością.

Pozostałe regulacje

1) Organizator kursów, pragnie zapewnić uczestnikom najwyższy poziom merytoryczny i organizacyjny kursów, stąd kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem oraz zwyczajowymi rozwiązaniami, przede wszystkim, korzystnymi dla Uczestników kursów.

2) Wszystkie bieżące informacje o kursach, w tym lista kursów wraz z programami oraz harmonogramy kursów, znajdują się na stronie internetowej www.highenddentistry.pl.

Logowanie

Zaloguj się do panelu użytkownika

Rejestracja

Jesteś u nas pierwszy raz?